ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
07:50 09/01/2011
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (Kỳ 2: Đại hội VI đến Đại hội X)
 
(VOH) - Kể từ ngày thành lập-3/2/1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trãi qua 10 kỳ Đại hội gắn với các giai đọan lịch sử của dân tộc. Mỗi kỳ Đại hội đều ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong chương trình Thời sự sáng hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị những nét chính của các kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội lần thứ nhất đến Đại hội Đảng lần thứ V. Tiếp tục giới thiệu đến quý vị thông tin tư liệu về các kỳ Đại hội Đảng, VOH tiếp tục chuyển đến quý vị những nét chính từ kỳ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng:

Kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam (Kỳ 1: Từ ĐH 1 đến ĐH 5)

# Đại hội Đảng lần thứ VI

Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 - 12 - 1986 tại Hà Nội với 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những mặt làm được, phân tích sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm, rút ra 4 bài học lớn và hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, mở ra bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội VI xác định những mục tiêu cụ thể về nền kinh tế - xã hội cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ; đưa ra quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên ba nguyên tắc: nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế đất nước và là sự vận dụng quan điểm của Lênin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, sự khủng hoảng sâu sắc và trầm trọng diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (tháng 3-1989) đã đề ra 12 chủ trương, chính sách lớn tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đồng thời xác định các nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (tháng 8-1990) đã thảo luận dự thảo cương lĩnh và sau đó lấy ý kiến của toàn Đảng, toàn dân trước khi trình Đại hội VII của Đảng. Đại hội đưa ra thực hiện khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư.

# Đại hội Đảng lần thứ VII

Diễn ra từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Hà Nội, có 1.176 đại biểu thay mặt cho 2.155.022 đảng viên trong cả nước về dự.

Đại hội VII là đại hội của trí tuệ - đổi mới, dân chủ - kỷ cương - đoàn kết, là đại hội lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại hội đã thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng. Cương lĩnh chỉ ra 6 đặc trưng của CNXH và vạch ra 7 phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội xác định quá độ là thời kỳ gồm nhiều chặng đường. Mục tiêu của chặng đường đầu là thông qua đổi mới toàn diện, XH đạt trạng thái ổn định, vững chắc, tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau.

Ban chấp hành TW được bầu gồm 146 ủy viên, Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên (Hội nghị BCHTW lần thứ 6 khóa VII tháng 11-1993 bầu bổ sung thêm bốn ủy viên Bộ Chính trị). Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư.

# Đại hội Đảng lần thứ VIII

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-1996 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2.130.000 đảng viên trong cả nước.

Đại hội “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta”. Đại hội tổng kết 10 năm đổi mới, khẳng định đất nước ta đã ra khỏi thời kỳ khủng hỏang kinh tế xã hội và cũng đã hòan thành những nhiệm vụ cơ bản đặt ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, bước sang thời kỳ mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc XHCN; Phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đại hội VIII của Đảng là đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội chủ trương xây dựng nền kinh tế mở; lấy việc phát huy con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; xác định khoa học - công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội đã bầu BCHTW gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng bí thư (sau đó, tại Hội nghị BCHTW lần thứ 4 khóa VIII - tháng 12-1997, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng bí thư).

# Đại hội Đảng lần thứ IX

Diễn ra từ ngày 19 đến 22-4-2001 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.168 đại biểu đại diện cho 2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội IX có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới.

Đại hội rút ra 4 bài học kinh nghiệm từ Đại hội VI đến Đại hội VIII: một là trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hai là đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn và luôn sáng tạo; ba là đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bốn là đường lối đổi mới của Đảng là nhân tố quyết đinh thành công của sự nghiệp đổi mới. Đại hội xác định mục tiêu chung của Cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội Đảng lần thứ IX là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khoá IX gồm 150 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng bí thư.

# Đại hội Đảng lần thứ X

Diễn ra từ ngày 18 đến 25-4-2006 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội X của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2001 - 2005), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm (2001 - 2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới... Chủ đề của ĐH: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sưc chiến đáu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội xác định tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức; giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết, Bộ Chính trị gồm 14 thành viên và Ban Bí thư có 8 thành viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng bí thư.

Hoàng Oanh
 RADIO ONLINE
 
Thứ sáu, 18-04-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743