ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
13:35 28/11/2013
Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992
 
(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường chính thức thông qua bản Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hợp với ý Đảng lòng dân, đây là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội cũng như đồng bào cử tri trong và ngoài nước, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, mặc dù còn có những ý kiến khác nhau, tuy nhiên, đa số các đại biểu Quốc hội và nhân dân đã đồng tình cao với dự thảo thông qua trong phiên họp lần này. Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu một cách tối đa giải trình đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, với tinh thần để xây dựng một bản Hiến pháp có chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Về bố cục, bản dự thảo Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992; có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến bảo đảm các quy định của Hiến pháp, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Trong phiên làm việc toàn thể tại hội trường sáng nay 28/11, với 97,59% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Kể từ khi được Quốc hội giao trọng trách xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 8/2011 đến nay, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiếp pháp đã nỗ lực, cố gắng trong tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 lần trình Hội nghị BCH Trung ương khóa 11 và rất nhiều lần xin ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. Đồng thời, Dự thảo cũng đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy cao độ tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Có thể nói, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, với trí tuệ và cách làm khoa học, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã tham gia xây dựng Dự thảo Hiến pháp này. Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Cụ thể Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) gồm 11 Chương, 120 Điều (giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992) với bố hợp lý, chặt chẽ và khoa học, nội dung và kỹ thuật trình bày bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo Luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài. Hiến pháp đã thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể nhân dân, thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng, kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Phong Phú - Quốc Dũng
 RADIO ONLINE
 
Thứ tư, 17-09-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743